O Svazu

Český svaz mentálně postižených sportovců je sdružením samostatných sportovních oddílů, odborů, klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších organizací a jednotlivců (dále jen oddílů), které zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost sociální skupiny sportovců s intelektovým postižením. Členy svazu jsou především mentálně postižení sportovci, jejich doprovodné osoby - bez rozdílu věku. Za sportovce s intelektovým postižením jsou pokládány osoby, které na základě pedagogicko-psychologického vyšetření, prokazujícího snížení rozumových schopností, jsou vzdělávány a vychovávány ve školách a zařízeních pro mentálně postižené - ZŠ praktické, ZŠ speciální, na ZŠ (integrace) ve speciálním vzdělávacím programu, praktické škole, odborném učilišti, ústavu sociální péče pro mentálně postižené či v jiném zařízení podobného typu.